ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮ

ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ: ಮನೆ> ಉತ್ಪನ್ನಗಳು  > ಆರಾಮ > ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮ

ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮ

The advantage of hammock with spread bar is much more comfortable than portable hammock. Because It can expanded like a bed by the spread bar. In this category, there are also cotton hammock with spread bar, poly cotton hammock with spread bar, polyester hammock with spread bar, waterproof hammock with spread bar, rope hammock with spread bar, quilted hammock with spread bar, etc. The wood bar is hard wood with FSC certificate, which have good capacity. According to the wood spread bar design, there are curved wood spread bar hammock which offering a much more comfortable feeling when laying on it, and foldable spread bar hammock which can save space when shipping and storage. There are also a collection of hammock with fringes which is very beautiful for yard, and some are work as wedding hammock.

ಹಾಟ್ ವಿಭಾಗಗಳು